COVID-19 та дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази: перспективи застосування альфа-ліпоєвої кислоти

Al-Aamri M. G6PD deficiency in the COVID-19 pandemic:‘‘Ghost within Ghost’’. Hematol. Oncol. Stem Cell Ther. 2020 Apr 11.

На сьогодні близько 350 млн населення світу страждають на дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г6ФДГ). Доведено, що клітини людини з дефіцитом Г6ФДГ є більш уразливими до інфекцій, викликаних коронавірусами, аніж клітини з нормальним рівнем цього ферменту. Саме тому, ведення таких пацієнтів у час пандемії коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19) може бути доволі непростим завданням.

Зважаючи на сучасні умови, виникла потреба у пошуку ефективного лікування COVID-19. Гідроксихлорохін виявився одним із перших препаратів, який почали застосовувати з цією метою. Слід зауважити, використання гідроксихлорохіну має ряд негативних наслідків для організму унаслідок його здатності посилювати оксидативний стрес та знижувати рівні глутатіону. Даний факт дозволяє припустити думку, що призначення цього препарату у людей з дефіцитом Г6ФДГ, інфікованих COVID-19, може призвести до розвитку масивного гемолізу еритроцитів і, таким чином, призвести до ще більших ускладнень. У цьому контексті привертає увагу дослідження Wu Y.H. та співат. (2008), в якому було виявлено властивість альфа-ліпоєвої кислоти зменшувати вразливість Г6ФДГ-дефіцитних клітин. Як наслідок, застосування альфа-ліпоєвої кислоти було запропоновано в якості одного з варіантів терапії гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС), спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2.

Таким чином, існує гостра необхідність у проведенні подальшого вивчення ефективності застосування альфа-ліпоєвої кислоти у лікуванні людей із дефіцитом Г6ФДГ, інфікованих COVID-19.

Альфа-ліпоєва кислота у комплексній терапії хворих на COVID-19 у критичному стані

Zhong M. et al. A Randomized, Single-blind, Group sequential, Active-controlled Study to evaluate the clinical efficacy and safety of α-Lipoic acid for critically ill patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19. COVID-19 SARS-CoV-2 preprints from medRxiv and bioRxiv. 2020 Apr 21. doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.15.20066266.

Мета дослідження. Вивчити клінічну ефективність та безпеку застосування альфа-ліпоєвої кислоти у пацієнтів з важким перебігом COVID-19.

Методи. Одностороннє сліпе рандомізоване контрольоване дослідження було виконане на базі лікарні Цзіньінтана (Ухань, КНР) у період з лютого по березень 2020 року. У випробування було включено 17 пацієнтів із COVID‑19 у критичному стані. Випадковим чином вони були розподілені на 2 групи, одна з яких протягом 7 днів отримувала альфа-ліпоєву кислоту дозою 1200 мг/добу у вигляді внутрішньовенної інфузії один раз на день, а інша – плацебо. Крім того, пацієнти кожної групи отримували стандартну терапію. Контроль учасників здійснювався протягом 7 днів лікування, а також до 30 дня після закінчення курсу терапії. Первинний результат цього дослідження являв собою показник оцінки вираженості органної недостатності (SOFA), вторинний – 30-денну смертність від усіх причин.

Результати. Усього 9 пацієнтів були розподілені до групи плацебо, 8 – до групи, якій призначали альфа-ліпоєву кислоту. У всіх пацієнтів показники за шкалою SOFA на початку дослідження були аналогічними. Через 7 днів після розпочатого лікування було виявлено зростання показників SOFA від 4,3 до 6,0 балів у пацієнтів групи плацебо та від 3,8 до 4,0 балів у хворих, яким застосовували альфа-ліпоєву кислоту (P=0,36). Окрім того, рівень 30-денної смертності від усіх причин був нижчим у групі пацієнтів, які отримували альфа-ліпоєву кислоту (3/8, 37,5%) порівняно із хворими, які отримували плацебо (7/9, 77,8%, P = 0,09).

Висновки. Додаткове застосування альфа-ліпоєвої кислоти асоціювалося із меншими показниками SOFA та нижчим рівнем 30-денної смертності від усіх причин. Ефективність застосування альфа-ліпоєвої кислоти у важкохворих пацієнтів на COVID-19 може пояснюватися двома аспектами –  її антиоксидантними та протизапальними властивостями. Однак, обмежена кількість учасників дослідження позначилася на достовірності отриманих результатів. Тому для підтвердження ефективності альфа-ліпоєвої кислоти у лікуванні хворих на COVID-19 у критичному стані необхідним є проведення подальших, більш масштабних, досліджень.

Застосування попередників синтезу глутатіону у комплексному лікуванні пацієнтів із COVID‐19-асоційованою пневмонією: огляд 2 клінічних випадків (Нью Йорк, США)

Horowitz R. I. et al. Efficacy of glutathione therapy in relieving dyspnea associated with COVID-19 pneumonia: A report of 2 cases. Elsevier. 2020 Apr 21.

Доведено, що ядерний фактор «каппа-бі» (NF-κB) відіграє ключову роль в організації системної запальної відповіді. Його активація є необхідною задля транскрипції генів великої кількості прозапальних цитокінів, дія яких лежить в основі патогенезу розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому  (ГРДС) (Bismarck P., et al., 2009). У доклінічних моделях сепсису та гострого ураження легень, індукованих швидким та масивним збільшенням прозапальних цитокінів та інших медіаторів запалення, було виявлено, що пригнічення активації NF-κB сприяли зростанню рівня виживання таких хворих.

У цьому огляді проаналізовано досвід додаткового застосування попередників глутатіону, а саме N-ацетилцистеїну та альфа-ліпоєвої кислоти у 2 пацієнтів із задишкою, що розвинулася на фоні пневмонії, пов’язаної із COVID-19, у котрих ефективність попередньо призначеної антибіотикотерапії була неоднозначною. Так, окрім основного лікування, піддослідним було додатково перорально призначено N-ацетилцистеїн дозою 600 мг двічі на добу та альфа-ліпоєву кислоту у дозі 600 мг двічі на добу. У результаті було виявлено, що така терапія значно зменшувала симптоми задишки та покращувала загальний стан, що було відзначено пацієнтами вже через годину після прийому досліджуваних препаратів.

Результати багатьох досліджень свідчать, N-ацетилцистеїн та альфа-ліпоєва кислота можуть знижувати передачу сигналів та активність NF-κB. Так, за даними Q. Zhang і спіавт. (2018) пероральне призначення N-ацетилцистеїну дозою від 1200 мг до 2400 мг на добу у хворих на позагоспітальну пневмонію зменшувало запальне ураження легеневої тканини. Варто також відзначити й раніше опубліковані дані щодо ефективності застосування N-ацетилцистеїну під час лікування пацієнтів з ГРДС. Так, у дослідженні G.R. Bernard та співавт. (1990) було виявлено, що N-ацетилцистеїну властиво підвищувати рівень глутатіону у плазмі крові та еритроцитах хворих, що страждали ГРДС. Крім того, на тлі такої терапії спостерігалася позитивна динаміка основних клінічних показників, що проявлялася збільшенням насиченості крові киснем, покращенням еластичності легеневої тканини та усуненням набряку легень.

Підкреслено також роль альфа-ліпоєвої кислоти, як речовини з потужними антиоксидантними властивостями. Так, у дослідженні W.J. Zhang та співавт. (2001) альфа-ліпоєва кислота продемонтрувала здатність пригнічувати запальні процеси дихальних шляхів. Окрім того, їй притаманно підвищувати синтез глутатіону та знижувати експресію NF-κB (Shay K.P. et al. 2009). Даний факт також дозволяє припустити перспективу використання альфа-ліпоєвої кислоти у профілактиці гіперцитокінемії та пов’язаних з нею ускладнень.

Отже, зважаючи на вище наведені дані, застосування попередників синтезу глутатіону – N-ацетилцистеїну та альфа-ліпоєвої кислоти, може являти потенційно новий підхід в терапії пацієнтів із COVID-19-асоційованою пневмонією. Це пояснюється здатністю вказаних лікарських засобів блокувати NF-κB, та, відповідно, запобігати розвитку цитокінового шторму та ГРДС.

Ймовірна ефективність застосування N-ацетилцистеїну у запобіганні розвитку цитокінового шторму та ГРДС у хворих на COVID-19

Assimakopoulos S. F. N-acetyl-cysteine may prevent COVID-19-associated cytokine storm and acute respiratory distress syndrome. Elsevier. 2020 Apr 22.

Попередній досвід клінічних досліджень свідчить, що у пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 може спостерігатися розвиток так званого цитокінового шторму, який являється ключовою причиною розвитку поліорганної недостатності та зростання смертності. Виникнення цього рідкісного явища насамперед пов’язане із зростанням рівнів інтерлейкіну (ІЛ)-2, ІЛ-7, гранулоцитарного колонієстимулюючого фактору, інтерферон-γ індуцибельного білка 10, моноцитарного хемотаксичного білка-1, макрофагального білка запалення (MIP) 1-альфа та фактору некрозу пухлин (ФНП)-α.

N-ацетилцистеїн є добре вивченим муколітичним засобом, який знайшов своє широке використання у лікуванні захворювань дихальних шляхів. Він являється попередником глутатіону та, окрім відхаркувальної та муколітичної дії, має потужні антиоксидантні властивості. N-ацетилцистеїн може пригнічувати активні форми кисню, та, відповідно, запобігати активації важливих редокс-чутливих транскрипційних факторів, а саме – NF-κB. Останній координує експресію генів прозапальних цитокінів – ІЛ-6, ІЛ-8 і ФНП-α, – медіаторів, які відіграють ключову роль у виникненні цитокінового шторму та пов’язаного з ним ГРДС.

Виявлено, що пероральне застосування N-ацетилцистеїну дозою 1200 мг/добу у комплексному лікуванні патології органів дихання запобігає розвитку загострення хронічного обструктивного захворювання легень (Sanguinetti C. M., 2015). Крім того, результати нещодавнього дослідження за участю хворих на позагоспітальну пневмонію, свідчать про те, що додаткове застосування такої ж дози N-ацетилцистеїну пригнічувало оксидативний стрес та покращувало імунну відповідь. Слід також відзначити й позитивний терапевтиний вплив при лікуванні інфекцій нижніх дихальних шляхів, пов'язаний із з пригніченням експресії ІЛ-6, ІЛ-8 і ФНП-α у клітинах альвеолярного типу II, інфікованих вірусом грипу A та B та респіраторно-синцитіальним вірусом (Mata M. Et al., 2011)

Результати вказаних досліджень дають підстави вважати, що пероральне застосування N-ацетилцистеїну дозою 1200 мг/добу у стандартному лікуванні пацієнтів із COVID-19 може запобігти розвитку цитокінового шторму та ГРДС. Втім, випробувань, які б підтвереджували цю гіпотезу, до сих пір проведено не було. Вказане зумовлює гостру необхідність подальшого вивчення ефективності застосування N-ацетилцистеїну у хворих на COVID-19 .

Довідка

У клінічній практиці вітчизняних спеціалістів вже багато років широко застосовується препарат альфа-ліпоєвої кислоти – ЕСПА­ЛІПОН, виробництва «esparma GmbH», Німеччина. Компанія динамічно розвивається і вивела на фармацевтичний ринок України новий препарат ацетилцистеїну ЕВКАБАЛ САШЕ. Чому саме зараз варто звернути увагу на ці препарати? Діючі речовини препаратів – альфа-ліпоєва кислота та ацетилцистеїн – добре вивчені, мають колосальний позитивний досвід застосування у клініці, характеризуються сприятливим профілем безпеки, їх ефективність доведена ґрунтовною доказовою базою і при цьому вони демонструють далекоглядні перспективи застосовування в аспекті мультидисциплінарного підходу до лікування, завдяки своїм доведеним антиоксидантним властивостям.

ЕСПА-ЛІПОН, будучи універсальним антиоксидантом, органопротектором і детоксикантом з доведеним широким терапевтичним потенціалом і високим профілем безпеки, зв’язує вільні радикали, та відновлює ендогенний глутатіон. ЕВКАБАЛ САШЕ, будучи високоефективним муколітичним засобом, володіє значними антиоксидантними та пневмопротекторними властивостями, є попередником найбільш важливого компоненту антиоксидантної системи – глутатіону. До того ж, він єдиний офіційно затверджений антидот при гострих отруєннях парацетамолом. Крім того, препарати ЕСПА-ЛІПОН  та ЕВКАБАЛ САШЕ, відповідаючи суворим європейським стандартам GMP, здатні зробити лікування у нашій країні ще більш якісним та доступним для кожного пацієнта.

Підготувала Лілія Нестеровська

Опубліковано в журналі «Здоров'я України» №8(477)'2020

Завантажити статтю в форматі PDF Джерело

Підтвердження, що відвідувач є спеціалістом

Отримання інформації про рецептурні лікарські засоби

Інформація, розміщена в даному розділі, призначена для медичних фахівців і працівників охорони здоров'я (мають середню або вищу медичну/фармацевтичну освіту).

Інформаційні матеріали про лікарські засоби та їх застосування, захворювання та їх лікування, представлені на сайті, надані лише для ознайомлення і не можуть бути керівництвом для самостійної діагностики і лікування, і можуть бути застосовані виключно за рецептом лікаря та під лікарським наглядом.

У разі якщо ви не є фахівцем охорони здоров'я та приймаєте ці умови, компанія не несе відповідальності за можливі наслідки, які можуть виникнути в результаті самостійного використання інформації, розміщеної в даному розділі.

Цим я підтверджую, що я є фахівцем охорони здоров'я.